Plaatselijk Belang

Nieuws

Lees het laatste nieuws


Zeer recent heeft de gemeente ons bijgepraat over haar voornemen t.a.v. huisvesting en opvang van statushouders. Let wel, het gaat hier dus niet om een AZC. We realiseren ons dat dit alles nog in een zeer vroeg stadium is, maar mede gezien de inloopbijeenkomst donderdag a.s. meenden we u hier nu per mail over te moeten informeren. De direct omwonenden zijn inmiddels door de gemeente op de hoogte gesteld. Hieronder vindt u de informatie hierover van de gemeente zelf. 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


We hebben vanuit de gemeente Opsterland Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp bijgepraat over het onderzoek dat we op dit moment doen naar de huisvesting van statushouders. Hieronder vindt u een samenvatting van de inhoud van dit gesprek.

De gemeente gaat verkennen of we het pand van zorglocatie Ikenhiem (Commissieweg 5 te Beetsterzwaag) kunnen kopen, zodat we het mogelijk kunnen gebruiken voor de huisvesting van statushouders. Hoe dit precies vorm gaat krijgen, onderzoeken we nog. We leggen hieronder uit waarom we dit onderzoeken. 


Waarom onderzoeken we de aankoop?
In Opsterland hebben we de opdracht om statushouders te huisvesten en om Oekraïense ontheemden op te vangen. Door de Spreidingswet hebben we ook de wettelijke taak om asielzoekers op te vangen.  We hebben in de gemeenteraad besproken hoe we hier mee om willen gaan. Daarna hebben burgemeester en de wethouders besloten dat we Opsterland in gaan zetten op doorstroomlocaties voor statushouders.

Wat is een doorstroomlocaties?
Een doorstroomlocatie is een locatie waarin statushouders, dus mensen met een verblijfsvergunning, tijdelijk verblijven totdat er een reguliere woning voor ze beschikbaar is in de regio. In de bestaande asielzoekerscentra komt dan weer ruimte voor asielzoekers, dus mensen zonder verblijfsvergunning. We kiezen voor doorstroomlocaties om de asielzoekerscentra te ontlasten. Een ander voordeel van een doorstroomlocatie is dat statushouders eerder kunnen beginnen met hun inburgering en integratie. We gaan doorstroomlocaties onderzoeken in Ureterp, Gorredijk en Beetsterzwaag.   

In Beetsterzwaag onderzoeken we of  het pand Ikenhiem aan de Commissieweg 5 kunnen aankopen. Dit pand zou gesloopt worden. Maar, het pand is nog in goede staat en sloop is daarom zonde gezien de uitdagingen waar we binnen het asielvraagstuk voor staan. Daarom willen we verder onderzoeken of het geschikt is als doorstroomlocatie.

 

Wat onderzoeken we? 
We gaan onder andere onderzoeken wat de staat van onderhoud van het pand nu precies is. We gaan ook kijken hoeveel mensen er eventueel zouden kunnen wonen en wat daar verder voor nodig is. 

 

Inloopbijeenkomst
Omwonenden van de zorglocatie Ikenhiem zijn per brief uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op 4 juli aanstaande van 19.00 – 20.00 uur in De Buorskip. Deze inloopbijeenkomst is ook toegankelijk voor inwoners van Beetsterzwaag die geen omwonende zijn en die geen brief hebben ontvangen. Omdat we nog in de onderzoekende fase zitten en het pand nog moeten verwerven hebben kunnen we waarschijnlijk nog niet alle vragen beantwoorden. Daarom zal er een tweede bijeenkomst georganiseerd worden zodra we het pand verworven hebben en duidelijkheid hebben over de concrete invulling ervan. 

Parkeerplekken 
ZuidOostZorg had het plan om Ikenhiem te slopen en op die plek parkeerplekken te realiseren. Wanneer het pand nog een tijdje wordt gebruikt, zoeken we een alternatief om alsnog tot voldoende parkeerplekken komen. 

Vragen
Vragen over dit onderwerp kunt u stellen via huisvestingvluchtelingen@opsterland.nl
U kunt ook bellen met (0512) 368 222 of 140512 tijdens onze openingstijden. De openingstijden vindt u op www.opsterland.nl/contact.

2024

BEETSTERZWAAG IN BEWEGING
Lijkt het je leuk om een sport te proberen?
Lever deze kaart in bij de vereniging voor korting

2024

Op de pagina van de bloeizone zijn 2 nieuwe berichten geplaatst. de eerste is een flimpje over de start van de bloeizone op 25 mei en het tweede is een link naar een artikel in de SA

2024

Vernieuwbouwnieuws school Lyndensteyn.

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief

2024

Bloeizone Beetsterzwaag start op 25 mei met een event voor het hele dorp! Klik hier voor de uitnodiging.

2024

Jan Loman, veelzijdig kunstenaar

Historisch Beetsterzwaag organiseert weer een buitententoonstelling, deze keer over de Opsterlandse kunstenaar Jan Loman (1918-2006). Jan Loman is in 1918 in Bolsward geboren en groeide op in Gorredijk. Na studie en werk elders, is Loman in 1963 neergestreken in Beetsterzwaag, waar hij tot zijn overlijden in 2006 woonde en werkte. Hij was beeldhouwer, graficus, schilder en dichter.

Te zien vanaf 18 mei 2024. Houdt de websites in de gaten voor nadere informatie! www.historischbeetsterzwaag.nl en www.museumopsterlan.nl

2024

Wij zijn Matty Kloosterman en Tialda Faber en we organiseren binnenkort een wandeltocht in de Alde Feanen bij Earnewâld. Met de opbrengst willen we de Stichting Help Mij Leven ondersteunen, die verschillende projecten op touw zet om voor de (straat)kinderen uit de sloppenwijken van Brazilië op te komen. In de zomervakantie van 2024 gaan we zelf naar Brazilië om mee te helpen aan een (ver)bouwklus. Dit jaar gaan er ook twee dorpsgenoten van u uit Beetsterzwaag mee. Reis- en verblijfkosten betalen we zelf, maar natuurlijk hopen we een mooi bedrag mee te kunnen nemen voor de Stichting. Daarvoor organiseren we diverse evenementen en één daarvan is deze wandeltocht.

Het evenement zal plaatsvinden op 21 april 2024. Klik hier voor de info poster.

Op deze site kunt u zich inschrijven: Wandeltocht Alde Feanen 21 april

2024

burgemeester Andries Bouwman maakt graag kennis met de dorpen en inwoners van zijn gemeente. Zo ook bij ons in Beetsterzwaag-Olterterp.


Tussen 11.45 – 12.15 uur kunnen de dorpsbewoners langskomen in De Buorskip waar de burgemeester ook is

2024

Alvast voor uw agenda: op woensdagavond 10 april vindt in de Buorskip de algemene ledenvergadering plaats. De uitnodiging volgt nog.

2024

Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Opsterland 2024


Artikel2

Doel van de regeling

Het verbeteren van de isolatiegraad van slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners met (een verhoogd risico op) energiearmoede. Het verbeteren van de isolatiegraad draagt bij aan de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn.


2024

Dinsdagavond 19 maart a.s. vindt in het Gemeentehuis in samenwerking met de gemeente Opsterland een doarpspetearplaats om op basis een zgn. "dorpsfoto" met een aantal kenmerken, te praten over de toekomst van onze dorpen.
De uitnodiging en dorpsfoto zijn via de link te openen.
N.B. de gegevens in de dorpsfoto zijn inclusief Olterterp.

Praat mee over de toekomst. U bent van harte welkom!

2024

Cultuurtips in en om Beetsterzwaag


Cultbee lenteconcert en cultuurtips maart 2024 Beetsterzwaag

2024

In de bibliotheek van Beetsterzwaag is een voorleesmiddag op 16 februari van 15:00 - 16:00.

Leesconsulente Elke zal dan een stukje gaan voorlezen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Verder zal ze tips geven over het uitzoeken van kinderboeken en u kunt haar vragen stellen. U bent van harte welkom met uw (klein)kinderen.

2024

Klik hier voor de uitslag van de dorps enquête gehouden in 2023

Klik hier voor de zienswijze/reactie op het voorontwerp bestemmingsplan Beetsterzwaag – ‘t WagenaarHuys


2024

Nieuwjaarsontmoeting in de Buorskip vanaf 19:30.

Vernieuwbouwnieuws school Lyndensteyn. 

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief

2023

GROOTS! Koper en Gospel met een vleugje kerst

 

DRACHTEN – Op zondagmiddag 24 december presenteren Gospelkoor G-Roots en Brassband De Wâldsang met GROOTS! een bijzondere muzikale middag. Uit een eerdere samenwerking bleek de combinatie tussen koperklanken en gospelzang een groot succes en dat smaakte naar meer, veel meer! Het concert vindt plaats in De Lawei te Drachten en begint om 14:00 uur. De combinatie van een swingend en enthousiast gospelkoor met de warme koperklanken van de brassband vormen de basis voor het concert GROOTS! Een swingend concert met een vleugje kerst. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.lawei.nl.

Stichting Historisch Beetsterzwaag doet ook in 2023 weer mee aan de jaarlijkse Vriendenloterij Open Monumentendag.
Het thema is dit jaar Levend Erfgoed. Je kunt daarom op zaterdag 9 september zomaar diverse historische personages tegenkomen in ons mooie dorp, waaronder eerdere bewoners van Huize Lyndenstein, het Eysingahuis en het Lycklamahûs.

Beetsterzwaag telt bijna 50 rijksmonumenten (niet alleen gebouwen), waarvan er een aantal zijn opengesteld op de OM-dag. Daarnaast is het vooral een levendige en gezellige dag, met in het Lycklamapark een Kunstmarkt en diverse muzikale optredens.

Meer info op onze website: www.historischbeetsterzwaag.nl

2023

Notulen ALV 2023

De notulen van de algemene ledenvergadering van april 2023 staan nu op onze site en kunt u hier vinden. 

Tijdens de ALV hadden we een thema: Wat speelt er in het sociaal domein? Specifiek de schuldenproblematiek en
armoede in relatie tot het welzijn van de bewoners.


Sprekers waren: Libbe de Vries, wethouder en Arjan Boven, consulent schuldhulpverlening.

De presentatie is hier te vinden


Folder

Tevens hebben we een nieuwe folder om leden te werven en zullen we waar mogelijk persoonlijk contact leggen.

Mocht je nog geen lid zijn maar dat wel graag willen worden en actief willen meedenken, meedoen en meebeslissen scan dan de QR code en word lid.
2023

Nieuws van Elkien:


Proef gericht toewijzen gaat definitief van start

De afgelopen periode is hard gewerkt aan een ‘proef gericht toewijzen voor 36 dorpen’. Op 31 januari hebben we tijdens een bewonersavond in Wergea de proef onder voorbehoud afgetrapt. Mogelijk heeft u hier toen al over gelezen in de media. Op dat moment moesten we nog wachten totdat alle seinen op groen stonden en de nodige systeemaanpassingen waren gedaan. Wij zijn blij dat we nu het bericht kunnen brengen dat de proef definitief door kan gaan. We gaan los!


Opzet van de proef
De komende twee jaar stellen we in 36 dorpen de helft van de vrijkomende woningen, beschikbaar voor woningzoekenden met een kernbinding met het dorp. Een woningzoekende komt voor kernbinding in aanmerking als hij/zij de afgelopen periode minimaal één jaar onafgebroken in het dorp woont of er in de afgelopen 12 jaar minimaal 6 jaar gewoond heeft. De andere helft van de vrijkomende woningen blijft beschikbaar voor woningzoekenden zonder deze kernbinding. Daarmee heeft iedereen de mogelijkheid een passende woning te vinden en komen we bovendien tegemoet aan de wensen van het dorp. De proef duurt twee jaar en wordt daarna geëvalueerd. Met de uitkomsten van deze proef bepalen we hoe we verder gaan.


Dorpen die meedoen aan de proef
Voor de volgende dorpen geldt de voorrang met kernbinding voor huurwoningen van Elkien; Aldeboarn, Arum, Bakkeveen, Beetsterzwaag, Blauwhuis, Easterein, Heeg, Hemrik, Hommerts, IJlst, Jirnsum, Kimswerd, Langezwaag, Lippenhuizen, Mantgum, Nij Beets, Nijland, Oppenhuizen, Oudega (SWF), Raerd, Reduzum, Scharnegoutum, Terherne, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Ureterp, Warten, Weidum, Wergea, Wijnjewoude, Witmarsum, Wommels, Woudsend, Wijtgaard en Ysbrechtum.

 

Waarom de keuze voor deze dorpen
We gaan de proef doen in 36 dorpen. In deze dorpen zijn er gemiddeld voldoende mutaties per jaar om een beeld van en inzicht te krijgen op de resultaten van de proef. De allerkleinste dorpen (in hoeveelheid huurwoningen) hebben een te lage gemiddelde mutatiegraad om significant verschil te maken. De kernen met meer dan 400 huurwoningen geven nu al meer kans om te slagen in het vinden van een woning in het eigen dorp. Natuurlijk hangt het aantal woningen dat wij daadwerkelijk gericht kunnen toewijzen met kernbinding sterk af van het aantal mutaties in een dorp in deze periode.

 

Inschrijven als woningzoekende via frieslandhuurt.nl
Op frieslandhuurt.nl publiceren wij alle woningen die vrijkomen. Zijn er dorpsgenoten op zoek naar een huurwoning en willen ze in aanmerking komen voor kernbinding? Dan is het vereist om je in te schrijven als woningzoekende op deze website. Naast kernbinding is namelijk ook inschrijvingsduur belangrijk om een woning toegewezen te krijgen.

T/M

2023

Kunstweekend Beetsterzwaag


In het weekend van 1&2 juli 2023 kan er weer gewandeld wordendoor de hoofdstraat van Beetsterzwaag, luisteren naar verschillende klanken en genieten van verschillende soorten kunst.
Denk aan; schilderijen, keramiek, dans,beelden, muziek, fotografie en houtbewerking je vindt het allemaal in en rondom onze culturele hoofdstraat.Dit jaar geven we extra aandacht aan buitenkunst, ben jij of ken jij dus iemand die prachtige buitenkunst maakt of op locatie zelf aan de slag gaat mail dan naarinfo@culturelehoofdstraat.nl

Het thema is dit jaar ''Explosie''

2023

                                     Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang 
Komt Allen!


Op 19 april om 20:00 is de jaarlijkse algemene ledenvergadering in de Buorskip.

Na de pauze zullen Libbe de Vries, wethouder en Arjan Boven ons bijpraten over wat er speelt in het Sociaal Domein. Specifiek zal de problematiek van schulden en armoede in relatie tot het welzijn van de bewoners aandacht krijgen.


Agenda ALV 2023


Notulen ALV 2022


2023

Eten Lekker Oud75 + alleenstaanden


Gezellig om samen met anderen aan tafel te gaan. Als u aan bovenstaande criteria voldoet kunt u op de volgende vrijdagen mee eten in het dorpshuis De Buorskip op 7 april, 12 mei en 9 juni. De warme lunch begint om 12.00 uur. De kosten zijn € 10,00 incl. drankje. Wil u hieraan deelnemen dan dient u zich vooraf op te geven bij H. Modderman, telnr. 0512-382101

2023

Eten Lekker Oud75 + alleenstaanden


Gezellig om samen met anderen aan tafel te gaan. Als u aan bovenstaande criteria voldoet kunt u op de volgende vrijdagen mee eten in het dorpshuis De Buorskip op 7 april, 12 mei en 9 juni. De warme lunch begint om 12.00 uur. De kosten zijn € 10,00 incl. drankje. Wil u hieraan deelnemen dan dient u zich vooraf op te geven bij H. Modderman, telnr. 0512-382101

2023

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei

2023

11:00 - 17:00 Opening Tropische Kas Beetsterzwaag. In april zijn de vrijwilligers druk aan het werk geweest om het complex klaar te krijgen voor dit moment, waar we met ons allen naar uit kijken. De kas is uit de winterstand en prachtig in de lentestand en weer open voor publiek. Kijk op de website voor alle informatie. Ingang park tegenover Lycklamahûs (Hoofdstraat 80) Beetsterzwaag

2023

Koningsdag 2023
It giet oan in De Sweach!


Krijg je er ook alweer zin in? Wij wel!
We zien jullie graag op 27 april in
Beetsterzwaag. Tot dan!


Koningsdag Beetsterzwaag


2023

Eten Lekker Oud75 + alleenstaanden


Gezellig om samen met anderen aan tafel te gaan. Als u aan bovenstaande criteria voldoet kunt u op de volgende vrijdagen mee eten in het dorpshuis De Buorskip op 7 april, 12 mei en 9 juni. De warme lunch begint om 12.00 uur. De kosten zijn € 10,00 incl. drankje. Wil u hieraan deelnemen dan dient u zich vooraf op te geven bij H. Modderman, telnr. 0512-382101

2023

Lezing Jelle Terluin

Lezing over straatnamen in Beetsterzwaag door Jelle Terluin in de De Buorskip

Locatie: De Buorskip, Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag.
Aanvang 15 uur, zaal open vanaf 14:30 uur. Afsluiting rond 16.30 uur.
Entree € 5,00 (incl. koffie of thee), ter plekke bij voorkeur contant te betalen.
Meer informatie : www.historischbeetsterzwaag.nl

2022

Nieuwsbrief Plaatselijk belang Beetsterzwaag-Olterterp

De nieuwsbrief van november 2022 is nu ook digitaal beschikbaar klik hier 

2023

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op 7 januari a.s. organiseren we een gezellige inloop in de Buorskip. Tussen 15:00 en 17:00 is een ieder, niet alleen leden, van harte welkom. Niet alleen om samen het glas te heffen op een hopelijk goed en gezond 2023, maar ook om een gelegenheid te hebben elkaar te ontmoeten en bij te praten. Uiteraard hebben we de jaarlijkse ledenvergadering in april, maar het bestuur heeft er ook behoefte aan om ideeën en suggesties te horen. Daar hoort zeker ook bij hoe we naast onze nieuwsbrief op een efficiënte manier het contact met de bewoners van onze dorpen kunnen verbeteren.

We zien u graag op 7 januari en uiteraard zorgen wij voor een gezellig hapje en drankje.

2022

Kerstfair

Op 7 december van 13:30 tot 21:00 Kerstfair in de Hoofdstraat Beetsterzwaag.

2022

Jaarlijkse contributie


In november vallen niet alleen de blaadjes op de mat. Ook onze jaarlijkse incasso van de ledenbijdrage ter grootte van € 8 valt dan in de loop van de maand spreekwoordelijk op de mat. Waar u heeft aangegeven geen incasso te willen en dat ook bij ons bekend is, verzoeken we u de jaarlijkse bijdrage over te maken op rekening nummer NL88 RABO 0309 0181 61 t.n.v. Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp.


Bent u nog geen lid? Meldt u dan aan op pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com

Wij zorgen dan dat u een inschrijfformulier ontvangt.

2022

Onthulling straatnaam


Onthulling straatnaam Jan Lomanleane Beetsterzwaag op 17 nov. 2022 - om 14:00 uur

Nieuws

Lees het laatste nieuws


Augustus, 2022


Beleef Beetstersweach

Op 3 september 2022 vindt op 13 verschillende plekken in het dorp 'Beleef Beetstersweach' plaats. 


Ondernemers, verenigingen, organisaties hebben de handen in een geslagen om al het moois wat het dorp te bieden heeft actief onder de aandacht te brengen!


Binnenkort ontvangen alle huishouden een flyer met uitnodiging en route: van harte welkom!


Kom gezellig langs, doe mee en ontdek.

April, 2022Film van de werkgroep 4 mei: 'Zonder verleden geen heden'.Nieuws

Lees het laatste nieuws


Juli, 2022

Ingekomen postStichting Historisch Beetsterzwaag brengt de volgende activiteiten onder de aandacht:


Speciale activiteit in zomer 2022: expositie ´Jeanne Bieruma Oosting terug in Beetsterzwaag´. In de overtuin van het Lycklamahûs laten acht priëlen het veelzijdige werk zien van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) en speciaal de relatie met Beetsterzwaag.


Tsjerkepaad St. Martenskerk (Dorpskerk) 2 juli t/m 10 september 2022 Historisch Beetsterzwaag werkt hieraan mee met een kleine expositie die aansluit bij de buitententoonstelling over Jeanne Bieruma Oosting.

Op 16 juli en 3 september is er een rondwandeling met toelichting over het kerkhof.


Ook werkt Historisch Beetsterzwaag structureel mee aan de Open Monumentendag (10 september)

Een belangrijke structurele activiteit is het organiseren van rondleidingen langs de historische panden in Beetsterzwaag. Aanvragen hiervoor kunt u indienen via 0512 383963


Voor Historisch Beetsterzwaag zijn veel vrijwilligers actief. Vooral aan gidsen voor de rondleidingen is nog behoefte. Naast kennis is het kunnen geven van een vlotte en heldere uitleg een vereiste. Lijkt het u leuk om dit als vrijwilligerswerk te doen? Meld u dan voor een oriënterend gesprek bij Sijanda Jelsma 0512 383963


Uitgebreide informatie vindt u door op onderstaande knop: 'lees meer' te klikken.


April 2022


Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp Tijdstip en locatie:

woensdag 20 april 2022

20.00-21.30

Locatie Buorskip


- Agenda

- Notulen 20 april

- Jaarverslag 2020/2021

April, 2022


Nieuwsbrief Plaatselijk Belang

Het is lente! En onze nieuwsbrief is weer verspreid. NieuwsbriefGeen nieuwsbrief ontvangen?


Of heb jij dorpsnieuws voor in de volgende nieuwsbrief?


Meld het ons: pbbeetsterzwaagolterterp@

gmail.com


September, 2021


Ja, ik heb een goed idee!


Criteria voor toekenning bijdrage uit dorpsbudget Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp

Vereniging Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp is namens de gemeente Opsterland beheerder van het zgn. dorpsbudget. Plaatselijk belang ontvangt dit budget jaarlijks en legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeente over de besteding. Aanvragen uit Beetsterzwaag en/of Olterterp.

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van criteria van de gemeente en aanvullende criteria van Plaatselijk Belang.


Criteria gemeente Opsterland:

· Het budget moet worden ingezet voor projecten en/of activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid binnen het dorp.

· Er is draagvlak vanuit het dorp voor het project of de activiteit.

· Wijzigingen in de openbare ruimte (groen/ grijs) worden overlegd met de gemeente.

· Het budget is niet bedoeld om reguliere kosten (bijvoorbeeld vergaderkosten e.d.) van Plaatselijke Belangen en (bewoners)verenigingen te financieren.

· Het dorpsbudget is geen onderhoudsbudget.

· Het budget mag niet worden ingezet voor activiteiten en/of projecten die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en/of (toekomstig) beleid van de gemeente.

· De projecten en/ of activiteiten waarvoor het dorpsbudget wordt ingezet hebben geen structureel karakter.


Aanvullende criteria Plaatselijk Belang:

· het bijdrageverzoek in overeenstemming is met statuten en doel van de vereniging

· beperkte bijdrageverzoeken tot € 50,- worden gehonoreerd o.b.v. een beperkte begroting door aanvrager

· bijdrageverzoeken tot € 1000,- worden gehonoreerd o.b.v. een projectvoorstel, waarin wordt aangegeven hoe cofinanciering is onderzocht, hoe structurele financiering plaatsvindt, hoe het initiatief bijdraagt aan de leefbaarheid in de dorpen en hoe draagvlak wordt verkregen

· aanvragen worden mede vastgesteld aan de hand van de vraag of meerdere van soortgelijke aanvragen gehonoreerd zouden worden.

· aanvragen staan open voor iedere aanvrager. Er wordt geen willekeur bedreven.


Je kunt aanspraak maken op dit budget door contact met ons op te nemen: pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com