Plaatselijk Belang

Aanvragen dorpsbudget Beetsterzwaag-Olterterp


Criteria voor toekenning bijdrage uit dorpsbudget Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp:


 • Vereniging Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp is namens de gemeente Opsterland beheerder van het zgn. dorpsbudget. Plaatselijk belang ontvangt dit budget jaarlijks en legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeente over de besteding. 
 • Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van criteria van de gemeente en aanvullende criteria van Plaatselijk Belang.


Criteria gemeente Opsterland:


 • Het budget moet worden ingezet voor projecten en/of activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid binnen het dorp.
 • Er is draagvlak vanuit het dorp voor het project of de activiteit.
 • Wijzigingen in de openbare ruimte (groen/ grijs) worden overlegd met de gemeente.
 • Het budget is niet bedoeld om reguliere kosten (bijvoorbeeld vergaderkosten e.d.) van Plaatselijke Belangen en (bewoners)verenigingen te financieren.
 • Het dorpsbudget is geen onderhoudsbudget.
 • Het budget mag niet worden ingezet voor activiteiten en/of projecten die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en/of (toekomstig) beleid van de gemeente.
 • De projecten en/ of activiteiten waarvoor het dorpsbudget wordt ingezet hebben geen structureel karakter.


Aanvullende criteria Plaatselijk Belang:


 • het bijdrageverzoek in overeenstemming is met statuten en doel van de vereniging
 • beperkte bijdrageverzoeken tot € 50,- worden gehonoreerd o.b.v. een beperkte begroting door aanvrager (Gebruik hiervoor onderstaand formulier)
 • bijdrageverzoeken tot € 1000,- worden gehonoreerd o.b.v. een projectvoorstel, waarin wordt aangegeven hoe cofinanciering is onderzocht, hoe structurele financiering plaatsvindt, hoe het initiatief bijdraagt aan de leefbaarheid in de dorpen en hoe draagvlak wordt verkregen (Gebruik hiervoor ons mail adres

  pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com)

 • aanvragen worden mede vastgesteld aan de hand van de vraag of meerdere van soortgelijke aanvragen gehonoreerd zouden worden.
 • aanvragen staan open voor iedere aanvrager. Er wordt geen willekeur bedreven.
 • bijdragen boven € 50,- worden achteraf overgemaakt op basis van de gerealiseerde begroting en onder overlegging van bonnen/facturen.


Aanvraag bijdrageverzoek tot € 50,- kan via onderstaand formulier: