Jaarverslag 2019 Plaatselijkbelang Beetsterzwaag - Olterterp


1. Inleiding.

 

Van harte bieden wij  u hierbij het jaarverslag van het bestuur van Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp aan. Dit verslag is een beknopte weergave van de activiteiten van het bestuur in het verenigingsjaar 2019.

 

2.  Een korte opsomming van de activiteiten die in 2019 hebben plaatsgevonden.
Het bestuur is vanaf mei 2019, zes keer bij elkaar geweest.
Op 9 oktober 2019  is er een ontmoeting geweest in Landgoed Lauswolt waar ca. 41 belangstellenden aanwezig waren. Het was een zeer geslaagde avond, mede door de inzet van de heer Van Gulick en de rondleiding die werd gegeven.

Er zijn drie nieuwsbrieven uitgegeven.
Het jaarlijks ambtelijk overleg heeft op 9 mei plaatsgevonden, het bestuurlijk overleg met het gemeentebestuur, was op 30 oktober. De relatie met de gemeente heeft het bestuur in 2019 als positief en constructief ervaren.

 

3. Bestuurlijke aangelegenheden

 • i.v. 1.1.2019 heeft Erik de Groot het voorzitterschap overgenomen van Yvonne Halman. Daisy v.d. Zwet heeft haar bestuurszetel,met daarin PR en social media, opgezegd. De overige bestuursleden hebben dit overgenomen. Tijdens de ALV van 17 april is afscheid van hen genomen. Niet veel later heeft Tom van der Meulen het bestuur ook verlaten i.v.m. zijn drukke werkzaamheden.
 • Medio 2019 heeft er een gesprek plaatsgevonden met een kandidaat-bestuurslid. Sindsdien draait hij op proef met het bestuur mee.

 

4. Activiteiten

Plaatselijk Belang heeft in 2019 de volgende bijdragen geleverd aan de beide dorpen. Het bestuur:

 • was aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
 • heeft ingesproken bij de gemeenteraad over Kansen van Beetsterzwaag.

 

 • Op 17 april is er een ALV geweest in de Buorskip, De directeur van Talant gaf een presentatie over Talant en er was gelegenheid tot het stellen van vragen.
 • Er zijn drie nieuwsbrieven uitgebracht; in februari, mei en november.
 • Op 14 maart organiseerde Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp een bijeenkomst in de Buorskip met bewoners van de Van Lyndenlaan, Pastorielaan, Kerkepad-Oost, Hoofdstraat en de gemeente (dhr. A. Bosma) over de verkeerssituatie Van Lyndenlaan en naburige straten. Op 25 april is er een tweede, afsluitende bijeenkomst geweest. Als gevolg hiervan is de Jannessteeg op voorspraak van Plaatselijk Belang herstraat en de bocht van Lyndenlaan-Hoofdstraat iets verruimd.
 • Op 2 april is er op initiatief van Plaatselijk Belang Beetsterzwaag/Olterterp een 1e bijeenkomst geweest met alle verenigingen Plaatselijk Belang van de gemeente Opsterland. Dit kreeg een vervolg met een bijeenkomst op 28 november. De centrale vraag was ‘willen de verenigingen een structureel netwerk vormen om kennis en ervaringen te delen’. Het antwoord lijkt positief. Het voornemen is om in 2020 elkaar weer twee keer te ontmoeten.
 • Er was twee keer overleg van het PB-bestuur met het bestuur van de stichting Koningshof over hun plan voor seniorenhuisvesting.
 • Op 23 juli hebben bestuur en vrijwilligers snoeiwerk verricht in de Buurttuin Vlaslaan.
 • PB heeft in overleg met de RABO-bank afgezien van overname van de beide info-borden in Beetsterzwaag met dorpsplattegrond.
 • In de zomer is de nieuwe JeugdOntmoetingsPlek (JOP) neergezet met financiёle hulp vanuit de gemeente.
 • Ook zijn er twee filmavonden georganiseerd, voor, met en door de jeugd.
 • In oktober is er een nieuwe verkeerssituatie ontstaan bij het Witte Huis, de doorgaande weg wordt een 60 km zone. Plaatselijk Belang is hierbij betrokken geweest evenals bij de inrichting van de Gerdyksterwei.
 • Er heeft een ronde tafel gesprek plaatsgevonden met Talant en later in het jaar een ontmoeting met gemeente, Talant, ’t Zuiderstee en Plaatseljjk Belang.
 • Het contact met de ondernemersvereniging staat helaas op losse schroeven. Wel is door de ondernemers, de gemeente en Plaatselijk Belang gesproken over de markt.

 

In 2019 was er één commissie ofwel vaste werkgroep verbonden aan Plaatselijk Belang, te weten de dodenherdenking. Tijdelijke werkgroep was de “groene lanen”.

Voor de 4 mei herdenking en burgerinitiatief “bijenbrigade” werd de administratie bijgehouden.

 

5. Nawoord. 

Het verslag is door ons opgemaakt  met veel plezier. Het laat zien hoe actief Beetsterzwaag en Olterterp zijn. En ook hoe wij als bestuur in de nieuwe samenstelling onze draai hebben gevonden en hebben kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van beide dorpen.

 

Mochten er toch onderdelen/details zijn welke vragen / onduidelijkheden oproepen /geven kunnen we die uiteraard tijdens de ALV beantwoorden. 

 

Namens het bestuur

Foekje Koopmans, secretaris

Augustus 2020

Beetsterzwaag

Volg ons

Copyright © Alle rechten voorbehouden