Notulen van de algemene ledenvergadering van 17 april 2019 in Zalencentrum De Buorskip te Beetsterzwaag.

Aanwezig: Bestuursleden: Erik de Groot, voorzitter, Robert van Leersum, penningmeester, Foekje Koopmans, secretaris, Sietsche Nieuwenhuis, bestuurslid Jeugd/Ondernemersvereniging, Petra Stam, bestuurslid Jeugd/Ondernemersvereniging en Tom van der Meulen, bestuurslid Wonen/Verkeer
Aanwezigheidslijst: er zijn 20 leden aanwezig.


 1. Welkom en opening (in het bijzonder mevrouw Y. Halman).
  Erik de Groot opent de vergadering en heet mw. Halman (oud voorzitter) van harte welkom.
 2. Vaststelling agenda.
  Geen aanvullingen vanuit de aanwezige leden. Zo noemt hij het aantal aanwezigen van 47, dat de agenda ongewijzigd werd vastgesteld, dat Tom v.d. Meulen als secretaris a.i. het jaarverslag 2017 presenteerde, dat de begroting werd vastgesteld en dat de kascommissie de jaarrekening bij monde van de heer Pebesma heeft goedgekeurd. De ontwikkelingen aan de Vlaslaan werden aangestipt en het vertrek van Sandra Arkesteijn als secretaris werd genoemd, evenals het aantreden van het huidige bestuur. Bij de rondvraag waren geen vragen en na de pauze verzorgde de heer Olaf Busch een presentatie over de Groene Lanen.


Jaarverslag 2018 van de secretaris (ter inzage bij aanvang v.d. vergadering).
Werd door Foekje Koopmans toegelicht aan de hand van een presentatie op het scherm.


 1. Inleiding:
  Van harte bieden wij u hierbij het jaarverslag van het bestuur van Plaatselijk Belang Beetsterzwaag/Olterterp aan. Dit verslag is een beknopte weergave van het bestuursjaar 2018.

 2. Terugblik:
  een korte opsomming van de activiteiten die in 2018-2019 hebben plaatsgevonden. Het bestuur is vanaf mei 2018, acht keer bij elkaar geweest.
  Op 19 september 2018 is er een ontmoeting geweest in de Ronald McDonald hoeve, waar ca. 15 belangstellenden aanwezig waren. Ondanks de geringe opkomst toch een leerzame avond, waar verschillende onderwerpen voorbij kwamen, o.a. het glasvezelproject t.a.v. de buitengebieden.
  Er zijn vier nieuwsbrieven uitgegeven, nl. in maart, juni, oktober 2018 en januari 2019.
  Het jaarlijks ambtelijk overleg heeft op 24 april 2018 plaatsgevonden, het bestuurlijk overleg met het gemeentebestuur, was op 11 mei 2018. De dorpsspiegel is op 7 mei besproken met betrokkenen.

 3. Activiteiten.
  Plaatselijk Belang heeft in 2018 de volgende bijdragen geleverd aan de dorpen.
  • Er is een glossy magazine uitgegeven door de centrummanager PB heeft middels een advertentie financieel ondersteund.
  • Plaatselijk Belang heeft het verfraaien van de hoofdstraat met bloemen door de ondernemersvereniging ondersteund, ook in financiële zin.
  • Plaatselijk Belang is uitgenodigd door de gemeente om zitting te hebben in de straatnamencommissie en heeft ingestemd met de naamgeving Tiny Mulderplein
  • Er zijn twee bijeenkomsten met de jeugd georganiseerd t.a.v. JOP.
  • Plaatselijk Belang heeft aan zeven bijeenkomsten van de werkgroep “Kansen voor Beetsterzwaag” deelgenomen
  • Er is meegedacht met de herinrichting van de Vlaslaan.
  • We zijn betrokken bij de herinvulling van de oude melkfabriek.
  • Het uitbrengen van het boek “ Beetsterzwaag, Beets en Olterterp in historisch perspectief“ van de heer Jelle Terluin is gefaciliteerd.
  • Bijgedragen aan steun voor glasvezelkabel via de nieuwsbrief.
  • Met een stand op de kerstmarkt gestaan en geflyerd. Hierbij is nieuw PR-materiaal gebruikt met het nieuwe logo.
  • Op basis van een “heisessie” is het beleidsplan 2019 - 2024 opgesteld.
  In 2018 waren er twee commissies ofwel vaste werkgroepen verbonden aan Plaatselijk Belang, te weten het repaircafé en de werkgroep dodenherdenking. Tijdelijke werkgroep was de “groene lanen”.
  Mochten er toch onderdelen/details zijn welke vragen / onduidelijkheden oproepen /geven kunnen we die uiteraard tijdens de ALV beantwoorden.

 4. Bestuursaangelegenheden.
  Het benoemen door de ALV van een vijftal nieuwe bestuursleden. Mevrouw Yvonne Halman, heeft het dorp, de vereniging en het bestuur verlaten vanwege het aanvaarden van een baan in Lopik en haar vervanging per 1 januari 2019 zal Erik de Groot e.e.a. in overeenstemming met de statuten.
  5.Nawoord.
  Het verslag laat zien hoe actief Beetsterzwaag en Olterterp zijn. En ook hoe het bestuur in de nieuwe samenstelling haar draai heeft gevonden en heeft kunnen bijdragen aan onze fraaie dorpen.
  4. Financiën.
  a. Financieel jaarverslag 2018 (concept)
  Door Robert aan de hand van sheets uitleg gegeven.
  b. Verslag kascommissie, bestond uit mw. Hooijenga en de heer Pebesma, laatste was aanwezig en verklaarde tegenover de vergadering dat de financiën goed zijn beheerd en door de kascommissie goedgekeurd. Op verzoek van de voorzitter is décharge verleend door de aanwezige leden voor de financiën en het beleid en optreden van het bestuur over 2018.
  c. Benoeming nieuwe kascommissie, mw. Hooijenga, dhr, Pebesma en als reserve dhr. Hoogeveen en dhr. Frits Adema.

 5. Jaarplan en begroting (concept).
  Tom geeft toelichting op de gebeurtenissen van afgelopen jaar a.d.h.v. sheets. De verkeerssituatie kruising Gerdyksterwei en kruising Witte Huis wordt uitgebreid toegelicht.
  Er worden vragen vanuit de aanwezige leden gesteld i.v.m. de snelheid vanaf kruising Poostweg naar afslag Olterterp, het ligt in de verwachting dat dit voor eind 2019 een 60 km weg gaat worden en dat het verkeer van rechts voorrang heeft.
  Wat het project Groene Lanen betreft, heeft langere tijd nodig, er is wel een evaluatie geweest, maar gemeente wil zelf de regie houden.
  Wat het budget voor 2019 betreft, het streven is om meer nieuwe leden te werven via de bekende communicatiemiddelen, zoals de website, die een nieuw leven zal worden ingeblazen.

 6. Beleidsplan 2019-2024.
  Acties voor 2019: er wordt drie keer een nieuwbrief uitgegeven i.p.v. de vier keer die men gewend was, dit komt doordat het bestuurslid die dit op zich had genomen, ermee is gestopt. Naast de ALV zal er een ontmoeting plaatsvinden in het najaar, het bord in de Jannessteeg zal beter worden gebruikt voor publicaties, de website moet worden vernieuwd, heeft prioriteit.

 7. Mededelingen.
  a. Kansen voor Beetsterzwaag – toelichting door Erik: Plaatselijk Belang richt zich op de vrijgekomen locaties en niet met de invulling van het schoolontwerp.
  b. Samenwerking alle PB’s Opsterland – Petra laat weten dat er een bijeenkomst is geweest op 2 april jl., dit op initiatief van Plaatselijk Belang Beetsterzwaag/Olterterp. Dit werd gewaardeerd door de overige verenigingen. Er kwam aan de orde hoe we van elkaar leren en niet telkens wiel hoeven uitvinden. Er komt een vervolg in het najaar.
  c. Verkeerssituatie v. Lyndenlaan/Gealeane – Sietsche vertelt dat er op 14 maart met bewoners en A. Bosma gesproken, 1-richtingsverkeer zit er niet in. Veilig fietsbeleid Boskleane/Gealeane staat hoog op de agenda. Tevens parkeerproblemen vanuit de Hoofdstraat naar de Vlaslaan tot aan de Buorskip. Volgende overleg met de bewoners is 25 april.
  d. JOP – wordt op 10 mei geplaatst. Officiële opening komt nog. Tevens is er een filmavond georganiseerd voor groep 8. Krijgt een vervolg.
  e. Opsterland doet mee als mooiste wandelgemeente van Nederland.

 8. Veranderingen in het bestuur.
  We nemen afscheid van Yvonne Halman, Tom v.d. Meulen en Daisy Reitsma.
  Erik de Groot is voorgedragen als nieuwe voorzitter m.i.v. 1 januari 2019, conform de statuten.

 9. Rondvraag.
  a. Dhr. Pebesma zou graag zien dat er in de presentatie een foto van de Tropische kas wordt gebruikt i.p.v. de Overtuin. Er komen jaarlijks heel veel bezoekers, vandaar zijn verzoek.
  b. De beheerders en het bestuur van Zalencentrum De Buorskip bedanken Plaatselijk Belang voor de aanschaf van een beamer, men is er zeer mee ingenomen, deze wordt veel gebruikt.

 10. Sluiting formeel deel van de vergadering

  PAUZE

  Kennismaking met Talant, gastspreker mw. J. van Leeuwen, directeur.
  Mevrouw Van Leeuwen verontschuldigt mevrouw de Jong, die helaas niet kon komen. Mevrouw van Leeuwen had een presentatie verzorgd maar komt in overleg met de aanwezigen tot meer interactieve aanpak. Zij vertelt dat de OmZwaai een kliniek is voor mensen met een beperking waar patiënten uit het hele noorden komen en dat Reik niet langer gehuisvest is op het terrein van Talant. De cliënten die meer intensieve aandacht behoeven komen aan de achterkant van het terrein. Cliënten uit sociowoningen komen ook op het terrein wonen. Aan de kant van het Merkelan komt een dagbesteding en een winkeltje. Het zusterhuis wordt binnen een jaar gesloopt. Er wordt gezocht om tijdelijk aan de Hoofdstraat een winkeltje onder te brengen. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat bewoners van Uleflecht en omliggende straten bang zijn voor sommige cliënten, die op straat lopen. Er is behoefte aan meer informatie vanuit Talant. Dit wordt bevestigd door een bewoner van de Merkelan. Mevrouw van Leeuwen zegt toe hier extra aandacht voor te zullen hebben. Vanuit de aanwezigen wordt geopperd dat Plaatselijk Belang hier een rol bij zou kunnen spelen. Erik de Groot zegt na te zullen denken over het faciliteren, maar stelt dat de communicatie primair de verantwoordelijkheid is van Talant. Na een open, prettige en interactieve uitwisseling werd na ruim drie kwartier de bijeenkomst gesloten met een hartelijk dank aan het adres van mevrouw Van Leeuwen.
Beetsterzwaag

Volg ons

Copyright © Alle rechten voorbehouden