Agenda algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Beetsterzwaag/Olterterp.  

Datum  : maandag 31 augustus 2020

Tijdstip : 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur

Locatie : De Buorskip, Vlaslaan 26, Beetsterzwaag   1. Welkom en opening
 2. Vaststellen agenda
 3. verslag ALV 2019
  jaarverslag 2019-2020
 4. Financiën:
  -  financieel verslag 2019 (concept) door de penningmeester
  -  kascommissie verslag
  -  benoeming nieuwe kascommissie
 5. Veranderingen in het bestuur
  - aftredend: Robert van Leersum en Erik de Groot
  - nieuwe bestuursleden ter benoeming: Liesbeth de Boer en Bas Daanje

  Korte pauze en bestuurswisseling

 6. Jaarplan en begroting 2020 (concept)  door nieuw bestuur
 7. Mededelingen                 
 8. Rondvraag                                                                       
 9. Sluiting formeel deel van de vergadering

  Pauze

  Spreker:  Ina van der Vlugt, directeur school “De Finne”


Van harte welkom!

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Plaatselijk Belang Beetsterzwaag - Olterterp  

 

Beetsterzwaag

Volg ons

Copyright © Alle rechten voorbehouden