Werkagenda

Beetsterzwaag-Olterterp heeft op dit punt haar bewoners al veel te bieden. Dat zetten we hierna uiteen. Maar we zijn er nog niet. Om dit in 2030 te hebben bereikt, is er een werkagenda opgesteld. Die werkagenda is, naast actualiteiten, de leidraad voor onze gesprekken met de gemeente en andere belanghebbenden. Op hoofdlijnen komt dit neer op het voortdurend verbeteren van de toegankelijkheid van dorp en bos, het verbeteren van de veiligheid en aantrekkelijkheid van de dorpskern en het nastreven van een visie op wonen die erop is gericht om de samenstelling van dorpsbewoners te verjongen, door te focussen op het aantrekken van jonge gezinnen. Hieronder vindt u de opsomming van concrete zaken die op de werkagenda van Plaatselijk Belang staan:

 • Verbeteren toegankelijkheid van dorp en bos
  • Er moet op korte termijn een herontwerp komen voor de dorpskern, met ten minste de volgende randvoorwaarden:
   • Voetgangers en fietsers moeten zich het hele jaar door veilig kunnen voortbewegen
   • Forenzen en (agrarisch) vrachtverkeer moeten door Beetsterzwaag kunnen blijven rijden
   • Het winkelend publiek moet makkelijk voor een korte en lange boodschap kunnen parkeren1
   • Bewoners en toeristen moeten ergens gezellig kunnen vertoeven (dorpsplein)
   • De ondernemers moeten beleverd kunnen worden.
  • Dit zou de gemeente bijvoorbeeld kunnen bereiken door een wedstrijd uit te schrijven onder architecten en andere betrokkenen voor het herontwerp van de dorpskern
  • De gemeente moet een visie ontwikkelen inzake de driehoek Commissieweg /Gerdyksterwei / Hoofdstraat.
 • Versterking van de ontsluiting met de dorpen binnen de gemeente
  • De huidige beleidsrichting van de gemeente, gericht op stabilisatie van de situatie, heeft al jaren negatieve consequenties voor het dorp: weinig doorstroming, woningen zijn duur, starters hebben nauwelijks kansen en het inwoneraantal loopt terug. Ontwikkeling van woningbouw is in de voorbijgaande jaren nauwelijks geweest en juist dát is het sturend instrument om op te treden naar omvang en samenstelling van het aantal/type inwoners2. Jongeren en jonge gezinnen borgen de dynamiek in het dorp. Zie hiervoor ook Gemeenschap en Motor van het dorp.

   De wetmatigheid van de getallen (vergrijzing) wil het dorp niet als een vaststaand gegeven zien. Zij heeft behoefte aan een actieve houding om de balans tussen jong en oud in het dorp te verbeteren en de diversiteit van het detailhandels- en horeca-aanbod in stand te houden danwel te versterken. Dit is noodzakelijk om de huidige levendigheid van de dorpskern te bewaren. Jonge gezinnen leveren een belangrijke bijdrage aan o.a. de activiteitenagenda van het dorp, vrijwilligers om verenigingen in stand te houden, mede invulling te geven aan de ‘Mienskip’ en hebben het grootste bestedingspatroon voor (dagelijkse) huishoudelijke uitgaven. Alhoewel de trend van vergrijzing in heel Nederland zichtbaar is, is het niet onmogelijk boven de massa uit te stijgen. Beetsterzwaag- Olterterp heeft vanuit haar ligging en huidige aanbod haar (toekomstige) inwoners veel te bieden, die onderscheidend zijn ten opzichte van concurrerende plaatsen. Alleen is men er buiten het dorp te onbekend mee en is er te weinig gelegenheid voor jonge gezinnen zich in Beetsterzwaag-Olterterp betaalbaar te huisvesten.

   Hoewel Beetsterzwaag door de politiek niet als groeikern wordt beschouwd, heeft er binnen het dorp toch herontwikkeling (inbreiding) plaats gevonden, zoals op de locatie Mooiland en het Van Lyndenpark. Dit heeft echter niet de door het dorp gewenste effecten gehad: dit is geen betaalbaar alternatief voor startende gezinnen. Ook kwamen er onvoldoende bestaande woningen vrij voor deze doelgroep, omdat de bouw van Van Lyndenpark niet heeft geleid tot een doorstroming binnen het dorp van ouderen naar deze appartementen, maar tot het aantrekken van nieuwe (oudere) bewoners.

   De gemeente moet daarom de ontwikkelvisie woningbouw actualiseren en richten op de (voornoemde) wensen en doelstelling van het dorp. Mogelijke, bekende ontwikkellocaties zijn: Mooiland fase 2, Van Lyndenpark fase 2, locatie Beetsterzwaag Zuid-West, locatie Tolman, Boschlust en de Trime (na realisatie Brede School).


   1. Er is nieuwe parkeergelegenheid gerealiseerd bij Klaversreed. Dit is echter nog ontoereikend ten opzichte van de totale parkeerbehoefte van inwoners, bezoekers en mensen die in Beetsterzwaag werken. Ook zijn de parkeergelegenheden onvoldoende geduid.
   2. Beleidsstuk toekomst van Beetsterzwaag