Plaatselijk Belang

De vereniging Plaatselijk Belang Beetsterzwaag – Olterterp is opgericht in 1903 (6 maart). De eerste statuten die zijn opgenomen bij notariële acte zijn van 1979 (25 juli). De duur van de vereniging is gesteld voor onbepaalde tijd.

Doel
De statutaire doelstelling van de vereniging van Plaatselijk Belang is het volgende :
De vereniging stelt zich ten doel de plaatselijke belangen behartigen en de vooruitgang van Beetsterzwaag en Olterterp te bevorderen.
Deze lange termijndoelstelling heeft het bestuur in 2015 vertaald naar een middellange termijn missie.

Missie
Onze missie is dat inwoners van Beetsterzwaag en Olterterp kunnen (blijven) genieten van het leven in deze omgeving. De drie pijlers om focus op deze missie te houden, zijn ‘Gemeenschap’, ‘Woonplaats’ en ‘Motor van het dorp’. Voor de uitwerking van de visie op deze pijlers en hoe deze visie gerealiseerd kan worden in de komende jaren, verwijzen we u naar het document en de betreffende pagina’s op deze website. Deze is besproken en, na een lichte wijziging, goedgekeurd in de ALV van 15 april 2015.

Taken
De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

  1. Het informeren van en luisteren naar de ingezetenen over relevante ontwikkelingen via alle ten dienste staande communicatiemiddelen en het organiseren van bijeenkomsten;
  2. Het informeren van voor de vooruitgang van Beetsterzaag en Olterterp relevante organisaties (zoals de gemeente, instellingen en bedrijven) over opvattingen en wensen van de ingezetenen;
  3. Het verbinden van wensen en mogelijkheden van ingezetenen en relevante organisaties door het doen van voorstellen en het ontwikkelen en actualiseren van een samenhangende visie;
  4. Samenwerking met naburige verenigingen, welke met gelijksoortige middelen hetzelfde doel nastreven.

Activiteiten
Naast dat activiteiten ingegeven zijn door de actualiteit en de werkagenda, staan standaard de volgende overleggen gepland:

  • Algemene Leden Vergadering
  • 2 keer per jaar Ambtelijk Overleg en 1 keer per jaar Bestuurlijk Overleg met de gemeente
  • 1 keer per jaar Dorpstreffen over een actueel onderwerp
  • 1 keer per jaar vergadering met de Raad van Advies (vertegenwoordigers van omvangrijke verenigingen en stichtingen in het dorp)

Ook faciliteert Plaatselijk Belang juridisch en bestuurlijk enkele commissies of werkgroepen.

BestuurlijkOverlegFeb2015

Februari 2015: uitreiking lidmaatschap Plaatselijk Belang door aankomend voorzitster Yvonne Halman aan Burgemeester van Selm