Lidmaatschap

Wordt u ook lid van Plaatselijk Belang?
Plaatselijk Belang stelt zich ten doel de plaatselijke belangen te behartigen en de vooruitgang van Beetsterzwaag en Olterterp te bevorderen. Onze missie is dat inwoners kunnen (blijven) genieten van het leven in deze omgeving.

Samen staan we sterk.
Het hebben van veel leden is belangrijk voor de positie van de vereniging én voor de invloed bij de diverse overheden. Door lid te worden ondersteunt u de activiteiten van het Plaatselijk Belang en kunnen wij ons terecht presenteren als vertegenwoordigers van Beetsterzwaag-Olterterp. Door als Plaatselijk Belang contacten met de gemeente en andere overheden te onderhouden staat Beetsterzwaag-Olterterp sterker dan wanneer ieder voor zich dit zou doen. Verder kunt u als lid meepraten, meedenken en meebeslissen over actuele zaken die in het dorp spelen.

Kosten
Het lidmaatschap kost slechts €6,00 per persoon per kalenderjaar. Met dit geld worden met name het drukwerk en de website bekostigd, de bestuursleden werken op vrijwillige basis. Lid worden kan door de contributie over te maken naar onze rekening. Ook kunt u ons uiteraard machtigen voor een automatische incasso. Daarvoor kunt u het machtigingsformulier invullen en inleveren bij een van de bestuursleden of hem op een later tijdstip digitaal gescand versturen naar pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com.

Lid worden of opzeggen
Leden moeten de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en moeten woonachtig zijn in Beetsterzwaag-Olterterp of naaste omgeving. Het bestuur beslist over de toelating.
Opzeggen van het lidmaatschap kan ten alle tijden met inachtneming van vier weken opzegtermijn. U moet schriftelijk of persoonlijk opzeggen bij het secretariaat. Heeft u niet voor 1 december van het lopende jaar opgezegd dan wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd.