Bestuur

Het bestuur van Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp wordt momenteel gevormd door 6 leden. Het bestuur komt, buiten de vakantieperiode, eenmaal per maand samen voor de bestuursvergadering. Ingekomen stukken worden behandeld en waar nodig wordt besproken welke actie ondernomen gaat worden en door wie. De vergadering wordt geleid door voorzitter Yvonne Halman en genotuleerd door secretaris Mannie Oostra.

De samenstelling van het bestuur is als volgt :

Bestuur

Bestuur


v.l.n.r.: Tom van der Meulen (‘Woonplaats’); Hilde Metsaars (‘Motor van het dorp’); Jan de Beer (penningmeester/ledenadministratie a.i.); Mannie Oostra (secretaris); Yvonne Halman (voorzitter, ‘Gemeenschap’) en Sandra Arkesteijn (Communicatie, Ledenwerving)

Het bestuur houdt zich aanbevolen voor nieuwe kandidaat-bestuursleden. U kunt zich hiervoor melden bij de secretaris.