Dorpvisie

Tijdens een gezellige borrel in ’t Snackbearske is op 13 mei 2011 de Dorpsvisie aangeboden aan Beetsterzwaag-Olterterp. Germ Berkenbosch, natuurlijk bekend als onze supermarkteigenaar, was door het bestuur bereid gevonden de visie in ontvangst te nemen.
Na 2 jaar denken, discussiëren en doen ligt de visie op tafel: een agenda voor de toekomst en een goede basis voor de samenwerking in ons dorp.
De visie is voor belangstellenden verkrijgbaar bij het bestuur. Vraag ernaar bij de secretaris. En natuurlijk is hij ook op onze site in te zien. Veel leesplezier!

CONCEPT VAN DE DORPSVISIE VAN BEETSTERZWAAG – OLTERTERP

DE SAMENVATTING

Het dorp als gemeenschap

Wat komt er op ons af?

De samenleving individualiseert verder. Schaalvergroting komt op allerlei manieren op ons af.
Onze wereld wordt daarom steeds groter. Via internet is het individu in staat de hele wereld in huis te halen. De keuzemogelijkheden nemen daardoor toe. Aan de andere kant valt er dichter bij huis in sommige opzichten steeds minder te kiezen. Bijvoorbeeld als de bibliotheek uit het dorp verdwijnt, of de bank.

Ondertussen is er steeds minder geld voor voorzieningen. Niet omdat we steeds armer worden, maar omdat we steeds meer willen: verdere vakanties, duurdere auto’s, chiquere outfits. De publieke sector (de zorg, onderwijs, openbaar vervoer) is steeds meer opgeknipt in zelfstandige eenheden waarin de relatie tussen de “cliënt” en de “leverancier” verkoelt tot een zakelijke overeenkomst.

Veel mensen hebben betaald werk. Dat is financieel gunstig en kan ook veel voldoening geven. De andere kant is dat er steeds minder tijd overblijft voor vrijwilligerswerk en het verenigingsleven, dat nog afhankelijker wordt van gepensioneerden en aan continuïteit inlevert.

Wat speelt er in Beetsterzwaag?

Beetsterzwaag heeft relatief veel ouderen, met specifieke kwaliteiten en behoeften. Maar er wonen nog steeds genoeg gezinnen. De bevolking is dan ook divers: niet alleen qua leeftijd, maar ook qua opleiding, inkomen, herkomst en interesse. Dat zorgt voor een boeiende samenleving, maar van een dorpse gemeenschap kun je niet echt spreken.

Wat willen we bereiken?

Alle inwoners van Beetsterzwaag moeten de gelegenheid hebben deel uit te maken van de gemeenschap. Het zou mooi zijn als de onderlinge betrokkenheid tussen specifieke groepen (jong, oud, werkzaam, gepensioneerd, vitaal, hulpbehoevend) versterkt wordt. We willen graag in zelfstandigheid kunnen functioneren, maar niet in eenzaamheid vervallen. Wanneer zelfstandigheid niet meer mogelijk is willen we toch zo lang mogelijk in Beetsterzwaag blijven wonen.

Wat zijn daarom de belangrijkste aandachtspunten?

Het creëren van de mogelijkheid tot verzorging en verpleging in Beetsterzwaag
Het aantal voorzieningen voor vrijetijdsbesteding van jongeren uitbreiden
Jongeren zoveel mogelijk bij het dorp betrekken
Het dorp aantrekkelijk houden voor jonge gezinnen
Het stimuleren dan wel organiseren van buurtzorg
Instellen en organiseren van een vrijwilligersbank
Ontmoetingsfuncties als scholen (de brede school), winkels, de bibliotheek, de muziekschool, een grand-café en dorpshuizen behouden/realiseren en up to date houden
Een goede informatievoorziening (zorgvuldiger bezorging van de Woudklank)
Het verbeteren van de toegankelijkheid van de dorpsparken en het plaatsen van zitplaatsen en afvalbakken in de parken.
Het dorp als woonplaats

Wat komt er op ons af?

We moeten steeds meer voor onszelf zorgen. Het kopen van een huis is vanzelfsprekender geworden dan huren. We rijden bijna allemaal auto en dat is handig, maar ook nodig omdat de voorzieningen verder uit elkaar komen te liggen en omdat we steeds meer dingen tegelijk doen: werken, kinderen opvoeden, sociaal bezig zijn en hobby’s uitoefenen. De boog wordt steeds strakker gespannen, waardoor we ons meer ergeren aan alles: afval op straat, vernielingen, overlast.

De vastgoedsector verkeert structureel in zwaar weer, waardoor de (ver)bouw, de verkoop en verhuur van woningen, winkels, kantoren en publieksgebouwen ernstig bemoeilijkt is. Kwaliteit gaat voor kwantiteit, maar verbetering kan niet meer met groei gefinancierd worden.

De publieke sector worstelt met de financiën. Prioriteiten worden verlegd. Het onderhoud van groen en bestrating kan daardoor in de knel komen.

Wat speelt er in Beetsterzwaag?

De authentieke uitstraling van Beetsterzwaag, de Hoofdstraat en de bossen is heel belangrijk voor de kwaliteitsbeleving. Mede daardoor is het niet makkelijk het verkeer efficiënt om te leiden en hebben we last van opstoppingen en irritaties. Een ander “nadeel” van mooi Beetsterzwaag is dat er veel bij komt kijken om het ook echt mooi te houden. En behoud van de prachtige natuur maakt het ook moeilijk om woningen bij te bouwen. Starters kunnen daarom heel moeilijk in Beetsterzwaag terecht.

Wat willen we bereiken?

We willen vooral de authentieke uitstraling van Beetsterzwaag en omgeving behouden. Maar we willen ons ook veilig en gemakkelijk kunnen verplaatsen.
Ondanks de beperkte ruimte willen we de toegankelijkheid van de woningmarkt van Beetsterzwaag vergroten, door meer variatie in het woningaanbod te realiseren.
En net als in elke plaats willen we het onderhoud van groen en bestrating goed organiseren.

Wat zijn daarom de belangrijkste aandachtspunten?

Een (nieuwe) visie op wonen en woningbouw in Beetsterzwaag
Een integraal plan voor het behoud van het karakter van de Hoofdstraat, met vooral aandacht voor de panden die op dit moment leeg staan. Instrument kan zijn: de Hoofdstraat de status van beschermd dorpsgezicht geven.
Aanpak verkeerssituatie van de Hoofdstraat, zowel qua verkeersbeweging als qua verkeersveiligheid
Parkeermogelijkheden in en rond Beetsterzwaag verbeteren
Het onderhoud van straten en parken
Effectiever beleid voor de aanpak van sneeuwoverlast en gladheid
Het dorp als motor

Wat komt er op ons af?

Geborgenheid in de gemeenschap en goed wonen zijn de basis waarop we ons kunnen ontwikkelen: ons inkomen verwerven, nieuwe dingen leren en ervaren, activiteiten ontplooien. De mogelijkheden daarvoor worden groter voor bredere lagen van de bevolking. Het opleidingsniveau groeit, de communicatiemogelijkheden zijn ongekend door internet en mobieltjes. Daarom wordt het ook makkelijker werk en huishouding te combineren.
De markt wordt groter. Ondernemerschap is weer populair bij de jongere generaties. Aan de andere kant wordt de concurrentie harder en moeten we het vaker met minder subsidies doen. Dat dwingt tot scherpe keuzes en creativiteit. Het verenigingsleven, dat een bron is van creativiteit en persoonlijke ontwikkeling staat onder druk door individualisering en werkdruk.

Wat speelt er in Beetsterzwaag?

Beetsterzwaag heeft toeristisch recreatieve potentie. Ondernemers kunnen zich hierdoor goed ontwikkelen en doen dit ook. Winkels op het gebied van lifestyle en kunst en de horeca, maar ook vrijwilligers (individueel en georganiseerd) kunnen door samenwerking de positie van Beetsterzwaag versterken.

Beetsterzwaag telt een aantal zeer grote werkgevers (Talant, Revalidatie Friesland, School Lyndenstein, Hotel Lauswolt, Asset Control en natuurlijk het gemeentelijk apparaat) die veel voor het dorp betekenen. De meeste werknemers wonen echter elders vanwege de slecht toegankelijke woningvoorraad, terwijl veel inwoners van Beetsterzwaag buiten hun woonplaats werken.

Wat willen we bereiken?

We willen graag dat Beetsterzwaag zich verder ontwikkelt als toeristisch recreatief centrum.
Het is belangrijk dat de relatie tussen de gemeenschap en de grote instellingen versterkt wordt. Het verenigingsleven moet verstevigd worden.

Wat zijn daarom de belangrijkste aandachtspunten?

De authenticiteit en de aantrekkelijkheid van de Hoofdstraat versterken
Het faciliteren van de grote werkgevers:
Ondersteuning en meedenken in het aanpassen van regelgeving en vergunningen vanuit de overheid
Verbetering van de bewegwijzering van de instellingen
Betaalbare huurwoningen
Verhef toegankelijkheid voor minder validen tot thema waarin Beetsterzwaag zich kan onderscheiden van andere dorpen
Het bundelen van toeristische activiteiten:
Parkeerplaatsen bij de ingangen van de bossen realiseren
Gemarkeerde wandelroutes in de bossen ontwikkelen en uitvoeren
Informatievoorziening verder professionaliseren
Verblijfsaccommodaties ( Bêd en Brochje, boerencamping) ondersteunen
Een parkeerplaats voor campers aanleggen
Aanleg van een bosbad, recreatieplas of zwembad ter wille van meer levendigheid in of rond het dorp
Het verenigingsleven stimuleren
Het Sweachster Festival frequenter houden.

Van Aandachtspunten naar Aktie
Geld zal altijd een beperkende factor zijn als het gaat om het realiseren van wensen of goede voornemens. Een dorpsvisie helpt om keuzes te maken en versnippering van inzet van middelen en menskracht te verminderen. Nog belangrijker is de samenwerking tussen instanties, instellingen, verenigingen, ondernemers en bewoners. Vaak ontbreekt het daar aan. Soms omdat er te weinig contact is of simpelweg omdat men niet van elkaars bestaan weet.

Samenwerking betekent niet dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden ter discussie gesteld worden. Intensievere samenwerking zorgt voor een betere uitwisseling van standpunten en kan bevorderen dat een ieder zijn rol effectiever kan spelen.

Verenigingen die een publiek belang dienen en veel bewoners bereiken kunnen zich bundelen in een algemeen bestuur van Plaatselijk Belang. Hierdoor ontstaan meer samenwerkingsmogelijkheden en ontstaan er kansen om het vrijwilligerswerk beter te faciliteren.
Een driemaandelijks overleg georganiseerd tussen Plaatselijk Belang en de afdeling Ontwikkeling van de gemeente is wenselijk. Hierin kan de vinger aan de pols gehouden worden over belangrijke bouwkundige ontwikkelingen.
Een verhoging van de frequentie van het overleg tussen Plaatselijk Belang en het gemeentebedrijf naar tweemaandelijks is wenselijk. Hiermee kan sneller ingespeeld worden op problemen ten aanzien van het beheer van de openbare ruimte.
Beheer en onderhoud van de openbare ruimte kan in sommige gevallen ook door bewoners, ondernemers en particulieren opgepakt worden. Er kunnen afspraken met de gemeente gemaakt worden over deze inzet en hoe dit georganiseerd kan worden. Te denken valt aan het inschakelen van buurtverenigingen en het beschikbaar stellen van materiaal door de gemeente.
De jeugd heeft de toekomst. We willen de scholen vragen om elk jaar groep acht te vragen uit te beelden hoe zij hun dorp beleven en wat zij zouden willen veranderen.
1. Aanleiding

Het bestuur van Plaatselijk Belang Beetserzwaag/Olterterp heeft in het voorjaar van 2009 aan haar leden het voorstel voorgelegd om een Dorpsvisie te ontwikkelen. Het nut van een dorpsvisie is onomstreden. Het kan een instrument voor de gemeente zijn om hun tijd te besteden aan gewenste projecten en minder tijd te verspillen aan onhaalbare projecten. Tegelijkertijd is het een handvest voor Plaatselijk Belang, om adequaat te reageren op nieuwe plannen van de zijde van de gemeente of de provincie. Deze visie vertegenwoordigt dan de ideeën van de inwoners, niet enkel die van een handvol bestuursleden van Plaatselijk Belang.
Het bestuur van Plaatselijk Belang Beetsterzwaag/Olterterp heeft in de voorjaarsleden-vergadering 2009 van haar leden goedkeuring gekregen om een dergelijke dorpsvisie te ontwikkelen.

2. Organisatie

In de zelfde vergadering is door het bestuur een verzoek aan de leden gedaan om mee te werken in een Visiegroep, die tot taak heeft samen met de bewoners van Beetsterzwaag/Olterterp en met het bestuur van Plaatselijk Belang een dorpsvisie te ontwikkelen. Er meldden zich een achttal leden. Tevens is met de Timpaangroep Welzijn afgesproken dat zij professionele ondersteuning zullen bieden.
Uit de Visiegroep worden speciale werk/projectgroepen samengesteld zoals: Projectgroep Beeldkwaliteitplan, Projectgroep verenigingenavond (18 november 2009), Projectgroep Themavond Dorpsspiegel/Voorzieningen (31 maart 2010).
Er wordt naar gestreefd om concrete vraagstukken die tijdens het proces door bewoners naar voren worden gebracht direct op te pakken. Zo kan de Dorpsvisie al resultaten opleveren voordat de visie geheel is afgerond.
Het kan nodig zijn extra advies in te huren.

3. Aanpak

De projectgroep heeft de volgende werkwijze ontwikkeld:

1. Een samenkomst organiseren van vertegenwoordigers van alle organisaties in Beetsterzwaag en Olterterp om vast te stellen wat de aanwezigen willen behouden en wat zij willen vernieuwen. Deze bijeenkomst heeft op 18 november 2009 plaats gevonden.
2. Met behulp van de uitkomsten van deze avond zet de projectgroep verdere lijnen uit voor een vervolgaanpak.
3. De resultaten van 18 november 2009 zullen door projectleden aan bewonersgroepen – met een zo groot mogelijke diversiteit – worden voorgelegd voor verdere nuancering en verfijning, in 2010.

De resultaten van deze groepsbesprekingen zullen worden gebundeld tot een samenhangend document dat als concept-dorpsvisie kan worden voorgelegd aan de (algemene) bijeenkomst van Plaatselijk Belang om daar besproken te worden. (november 2010). Tot heden zijn de volgende verslagen en daaruit getrokken conclusies beschikbaar:
Tuingesprek F. v/d Haak,
Tuingesprek Fam. Franssen,
Tuingesprek Fam. Terluin,
Tuingesprek H. Hoen,
Tuingesprek H. Jelsma,
Conclusie huiskamergesprekken.

4. Vervolgens wordt dit document gepubliceerd en in het dorp onder de inwoners verspreid, en aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders. Voorts verspreid onder de raadsleden en aan de pers aangeboden.

4. Kosten

Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft er voor gekozen zo veel mogelijk te vergaderen in het Dorpshuis van Beetsterzwaag, omdat het Dorpshuis het best bereikbaar is en de beste faciliteiten biedt.
De volgende kosten zijn gemaakt/ cq worden begroot: Voor de inhoud van de diverse posten zie hier boven bij punt 3. Aanpak

2009
NR AANPAK
3.1 3 bijeenkomsten Visiegroep € 195,00
1 bijeenkomst vertegenwoordigers van alle verenigingen € 205,00
€ 400,00

2010
3.2/ 3.3 8 bijeenkomsten Visiegroep € 520,00
Bijeenkomst als algemene ledenvergadering + inleiders. € 600,00
Gebruik audiovisuele middelen € 80,00
Extern advies € 300,00
Jongeren participatieproject € 500,00
3.4 Publicatie eindresultaat + verspreiding € 600,00
€ 2.600,00
KOSTEN TOTALE PROJECT € 3.000,00

VERSLAG BIJEENKOMST DORPSVISIE BEESTERZWAAG 18 november 2009

Aanwezig: Plaatselijk Belang, Timpaan Welzijn en diverse verenigingen uit het dorp (zie lijst bijlage)
Aanvang 20.00 uur

Plaatselijk Belang heeft in samenwerking met Timpaan Welzijn Opbouwwerk op woensdag 18 november een begin gemaakt met het ontwikkelen van een Dorpsvisie door het uitnodigen van alle verenigingen in het dorp. De avond is georganiseerd door de Visiegroep van PB en werd bezocht door 22 verenigingen (zie lijst bijlage). Met een groep van 30 mensen is er deze avond gebrainstormd over wat men wil behouden in het dorp en welke vernieuwingen men graag wil zien.

Door middel van een interactieve methode werd er in tafelgesprekken, willekeurig samengesteld uit de aanwezige verenigingen, met elkaar gediscussieerd over wat er behouden moet worden en waar vernieuwing nodig is. Per groep kon men de 5 belangrijkste punten aangeven m.b.t. behoud en vernieuwing. Dit leverde een behoorlijke hoeveelheid items op. Deze items zijn gerubriceerd onder een aantal aandachtsgebieden zoals:planologie en woningbouw, openbare ruimte en verkeer, samenleving, zorg en onderwijs, economie en activiteiten. De volledige lijst van de aangedragen punten is in een bijlage bij dit verslag toegevoegd.

Vanuit deze inbreng kon iedereen aangeven welke items men het meest belangrijk vond door te stickeren. Hieruit kwamen de 5 meest belangrijke punten naar voren m.b.t. behoud en vernieuwing.

Deze zijn:

Te behouden

Te vernieuwen

Behoud natuur/bossen

(Zorg) wonen

Historisch karakter

Omgeving freule

Sportvoorzieningen

Infrastructuur hoofdstraat

Medische zorg

Brede school

Supermarkt

Grand café

Naar aanleiding van bovenstaande punten zijn de tafelgesprekken na de pauze weer voortgezet om te brainstormen over hoe dit te bereiken en welke actiepunten daar voor nodig zijn. Deze ronde leverde veel ideeën op die door de Visiegroep verder kunnen worden opgepakt.
De actiepunten die naar voren kwamen n.a.v. de tafelgesprekken zijn:

Behoud Historisch karakter
Een Beeldkwaliteitsplan kan gebruikt worden om nieuwe ontwikkelingen te toetsen en te stimuleren dat bestaande panden op een passende manier onderhouden worden.

Behoud sportfaciliteiten
Betaalbaarheid sport (mensen op subsidie gemeente attenderen)
Behoud Frisia door meer te richten op ouderen 55+. Verenigingen moeten gemeente laten weten waar de problemen zitten, meedoen aan LokaleKrachtmeting van de gemeente.
Ouderensport aandacht geven.

Behoud groen
Behoud groen bij de Schakel in beeld brengen.
Ruimte houden tussen B’zwaag en Drachten.
Geen huizenbouw ver buiten het dorp.
Visie ontwikkelen op de toekomst van het dorp.
Alert blijven als burger/vereniging op veranderingen .
Groen kwaliteitsplan (vrijwilligers)?

Behoud winkelaanbod/supermarkt
Bewoners bewust maken van het belang van inkopen doen in het dorp. Dit voorkomt verschuiving jong en oud naar de grotere dorpen.

Vernieuwing (Zorg) wonen
Belangrijk om ook zorg(woningen) te creëren in Beetsterzwaag. Mogelijkheid vergroten voor ouderen om langer in eigen dorp te blijven wonen.
Woningbouw voor jongeren, vergroten van kansen voor jongeren om in eigen dorp te blijven wonen.

Vernieuwing Historisch karakter/infrastructuur
Gemeente/dorp: beeldkwaliteitplan ontwikkelen.

Vernieuwing Grand café
Is er draagvlak? Utopie?

Vernieuwing Brede school
Om openbare school te behouden snel wat doen.
Combinatie van plannen (integratie van voorzieningen).
Notitie Plaatselijk Belang weer uit de kast halen.
Raadsleden vragen om dit in hun verkiezingsprogramma mee te nemen.

Plaatselijk Belang en de Visiegroep gaan nu verder bekijken welke punten worden uitgediept. Het idee om met inzet van onder bewoners aanwezige deskundigheid zelf een Beeldkwaliteitsplan te maken (zowel voor gebouwen als de openbare ruimte, steen en groen) wordt in elk geval opgepakt.

In maart en april zullen bijeenkomsten met niet georganiseerde bewoners orden belegd. Hier zullen dezelfde vragen als vanavond worden voorgelegd. Wel zal er meer informatie vooraf worden gegeven zoals de uitkomst van de Dorpsspiegel.

Om kwart over 10 werd de bijeenkomst afgerond en was er na afloop nog de mogelijkheid om bij een drankje na te praten.

Verslag 30/11/2009
Mardjantie Kneefel
Timpaan Welzijn Opbouwwerk

totale lijst te behouden en te vernieuwen punten van de bijeenkomst van 18 november 2009:

BEHOUDEN

VERNIEUWEN

SUPERMARKT

VERGRIJZING TEGENGAAN

POMPSTATION

PARKEREN ACHTER HOOFDSTRAAT

VRIJWILLIGERS

BOSSEN

SCHOLEN

BUSVERBINDINGEN

LYNDESTEIJN/TALANT

OVERTUIN

NATUUR, BOS

CONSULTATIEBUREAU

LANDSCHAP

SPEELTUINEN

VOLKSTUINEN

DORPSHUIS

HISTORISCHE PANDEN/KARAKTER

SENIORENVOORZIENINGEN

VOORZIENINGEN (busverbinding e.d.)

KONINGINNEDAG

MEDISCHE ZORG

VOETBALVELDEN

SPORTVELDEN (zelfde plaats)

WOONSERVICE VOOR OUDEREN

MERKE (nieuwe stijl)

WONEN MET ZORG

SPORT EN RECREATIE JONG EN OUD

FACILITEITEN VOOR VOGELS (in nieuwbouw)

VOORZIENINGEN JEUGD EN JONGEREN

STARTERSWONINGEN

TOEGANGSWEG huisartsenpraktijk

INFRASTRUCTUUR (hoofdstraat,parkeren,ontsluiting wijken)

VOORMALIGE DOKTERSPRAKTIJK

KLAVERSREED parkeerplaats

BREDE SCHOOL (achter Lyndesteijn)

MEER OUDERENSPORTEN

HANGPLEK WEG + ALTERNATIEF

GRAND CAFé

MEER ACCOMODATIES TOERISTEN

DAGTOERISME

BETAALBAAR EETCAFE IN BOSLUST

FIETSWINKEL/VERHUUR

FREULE EN OMGEVING

13 oktober 2009: Dorpsspiegel
Op dit moment worden de uitgereikte vragenlijsten voor de Dorpsspiegel weer opgehaald. In het voorjaar verwachten we de resultaten. Voor degenen die de lijst hebben ingevuld, maar waar ze niet zijn opgehaald, wegens niet thuis treffen: De lijsten kunnen in de portvrije envelop, die bij de lijst zit, worden opgestuurd. Ook kan de envelop worden afgegeven op het gemeentehuis.

31 augustus:
Er is een enthousiaste werkgroep gevormd die de Dorpsvisie gaat oppakken. Dorpsspiegel. In alle dorpen van de gemeente, dus ook in Beetsterzwaag/Olterterp worden de komende weken mensen gevraagd vragenlijsten in te vullen over hoe zij hun dorp ervaren. Dit gebeurt om de vier jaar en nu voor de derde keer. Dit is belangrijke informatie die we als basis voor onze dorpsvisie goed kunnen gebruiken. Dorpsgesprekken. Als we de uitkomsten van de Dorpsspiegel binnen hebben (ongeveer maart 2010) worden bewoners uitgenodigd in gesprek te gaan. Wat wilt u graag behouden en wat zou u graag vernieuwen? En wat moet daarvoor gebeuren, door de gemeente, door anderen of door uzelf? Verenigingen aan tafel. Dit najaar al willen we alle Verenigingen in Beetsterzwaag en Olterterp aan tafel vragen om hun visie op het dorp te horen en te kijken hoe die nog beter gerealiseerd kan worden. Alle verenigingen worden door de Werkgroep Dorpsvisie gevraagd een vertegenwoordiger te sturen. Maar noteert u als verenigingsbestuur alvast de voorlopige datum in uw agenda: woensdag 18 november.

16 juni 2009: Start Dorpsvisie:
Op 15 juni heeft het bestuur van PB met een aantal bewoners gesproken die wel belangstelling hadden mee te werken aan het opzetten van een Dorpsvisie. Het betrof voornamelijk een oriënterend gesprek, om een beetje gevoel te krijgen welke kant we het proces op moeten sturen. Afgesproken is dat de groep op 31 augustus 2009 weer bij elkaar zal komen om het project op de rails te zetten.